Burlövs Bostäder satsar helhjärtat på miljöarbetet

Burlövs Bostäder AB har under många år arbetat aktivt med miljöarbete och successivt anpassat verksamheten med miljön i fokus. Genom framsynthet och ansvarskänsla skall vi visa att vårt miljöarbete är ett viktigt steg på vägen mot en bättre miljö för oss alla.

Nu startar även Allmännyttans energisparkampanj där vi tillsammans med hyresgäster jobbar för att minska energianvändningen.

Detta gör vi inom VATTEN
Allt vårt vatten levereras av VA Syd. Vattnet passerar våra undercentraler innan det distribueras vidare till bostäder och lokaler. Dricksvattnet du får passerar utan åtgärder men ditt varmvatten värmer vi upp till ca 55 – 60 grader för att undvika att legionella bakterier ska drabba dig då du duschar. Duschslangar är utrustade med vattenspar- utrustning samt har blandare i kök och badrum utrustats med sperlatorer.

Detta gör vi inom VÄRME
21 grader är den temperatur vi har som mål att hålla i lägenheterna. Termostatventiler är inställda på 20 – 22 grader. De flesta av våra fastigheter är utrustade med prognosstyrning för en driftsäker värmereglering. Referensgivare finns i ett antal lägenheter för att hjälpa oss hålla rätt temperatur. Radiatorvattnet värms beroende på yttertemperaturen. Fjärrvärme från Eon förser oss med värme i Arlöv. I Åkarp sker uppvärmning med biogas och ett mindre antal (18) lägenheter i Åkarp har direktverkande el.

Detta gör vi inom KÄLLSORTERING
Alla våra hyresgäster har tillgång till fastighetsnära källsortering. I de flersta miljöhus finns det kärl för restavfall, plast, plåt, färgat- och ofärgat glas, tidningar, wellpapp, batterier, småelektronik, glödlampor samt matavfall. Fler fraktioner kommer framöver att erbjudas de boende. Några gånger om året finns bemannade containers tillgängliga för större avfall. Nu startar även Allmännyttans energisparkampanj där vi tillsammans med hyresgäster jobbar för att minska energianvändningen.

Miljöpolicy

Burlövs Bostäder AB är ett allmännyttigt bostadsföretag med ändamålet att främja bostadsförsörjningen i Burlövs kommun. Bolaget bedrivs enligt affärsmässiga principer under iakttagande av de ägardirektiv som är upprättade.

Burlövs Bostäder ska ständigt förbättra och utveckla arbetet med att minimera negativ miljöpåverkan och därmed bidra till en långsiktig hållbar utveckling genom att i alla verksamheter föra ett integrerat, proaktivt miljöarbete. Miljöarbetet skall styras av en helhetssyn där affärsmässighet och engagemang är nyckelorden. Alla medarbetare har ett ansvar för att denna miljöpolicy efterlevs.

Detta innebär att:

1. Vi skall följa gällande lagar och förordningar, vår ägares miljökrav och följa egna mätbara miljömål enligt gällande miljöstrategi, så kallade miljönyckeltal, med årlig uppföljning.

2. Minska verksamhetens negativa miljöbelastning genom att öka andelen förnyelsebara energikällor, minska energikonsumtionen samt minska utsläppen av växthusgaser.

3. Underlätta för en kretsloppsanpassad avfallshantering inom Burlövs Bostäders fastighetsbestånd.

4. Fasa ut användningen av ej miljövänliga produkter från vår drift samt från vår ny- och ombyggnation.

5. Samarbeta med ägaren, medarbetare, kunder och leverantörer när det gäller lösningar för att bo och leva på ett hållbart sätt.

6. Styra vår verksamhet enligt ett certifierat eller diplomerat miljöledningssystem som är erkänt på den svenska marknaden.

7. Se till att vår personal har en aktuell och för branschen relevant miljöutbildning.

8. Vara en god förebild i Burlövs kommuns arbete mot ett hållbart samhälle med ett fokus på god bebyggd miljö.

9. Vara öppna om vårt företags miljöpåverkan och vårt miljöarbete.